خازن های قدرت

استوانه ای

ولتاژ عایق نامی : 450V

ظرفیت نامی : 5KVAR-30KVAR

توضیحات

خازنها قدرت چینت
استوانه ای
ولتاژ عایق نامی : 450V
ظرفیت نامی : 5KVAR-30KVAR