دانلود کاتالوگ اینورتر SANTERNO مدل SINUS PENTA              دانلود کاتالوگ اینورتر SANTERNO مدل SINUS VEGA                    دانلود کاتالوگ اینورتر SANTERNO مدل SINUS MINI

                                                                                                         راهنمای نصب SINUS VEGA                                                   راهنمای نصب SINUS MINI
                                                                                                      راهنمای فارسی نصب SINUS VEGA                                        راهنمای فارسی نصب SINUS MINI